• Ecotools checkmark usp Op werkdagen binnen 24 uur verzonden
  • Ecotools checkmark usp Gratis verzending in NL vanaf €50 excl. BTW
  • Ecotools checkmark usp Al sinds 2005 de beste kwaliteit voor een eerlijke prijs

Algemene voorwaarden

Begripsbepalingen

EcoTools  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EcoTools BV, de gebruiker van deze algemene voorwaarden
Overeenkomst    Een overeenkomst tussen EcoTools en een Klant ter zake van één of meer door EcoTools verkochte en te leveren zaken
Voorwaarden    Deze algemene voorwaarden waarvan EcoTools de gebruiker is
Klant    De natuurlijke- of rechtspersoon die met EcoTools een overeenkomst heeft gesloten
Consument    De Klant die een natuurlijke persoon is en die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met EcoTools
Overeenkomst op afstand    Een overeenkomst waarbij in het kader van een door EcoTools georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van zaken, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand
Website    De internetsite www.ecotools.nl
Bedenktijd    De termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht
Herroepingsrecht    De mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1    Op alle aanbiedingen, bestellingen en Overeenkomsten van EcoTools zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Voorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat Klant de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt en accepteert dat deze deel uit maken van de gesloten Overeenkomst.
1.2    Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere Overeenkomsten ten behoeve van EcoTools worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door EcoTools ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
1.3    Afwijkingen van deze Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke Overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
1.4    De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere Voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.5    Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. EcoTools en Klant zullen als dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
1.6    Naast deze Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde zaken.
1.7    In het geval deze Voorwaarden en de Overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen Voorwaarden.
1.8    Wanneer door EcoTools gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Klant kan nooit enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat EcoTools deze Voorwaarden soepel toepast.

Artikel 2. Aanbiedingen/Overeenkomsten
2.1    De offertes en aanbiedingen die door EcoTools worden gedaan zijn vrijblijvend en herroepelijk, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op geen enkele wijze enig recht worden ontleend indien de dienst of het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2.2    Indien de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Voorwaarden aan Klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de Voorwaarden bij EcoTools zijn in te zien en zij op verzoek van Klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
2.3    Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Voorwaarden langs elektronische weg aan Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze gegevens door Klant op een eenvoudige manier elektronisch duurzaam kunnen worden opgeslagen. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
2.4    Een Overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door EcoTools. EcoTools is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere Voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt EcoTools dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.5    Alle opgaven op de Website van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen zijn met zorg gedaan. EcoTools kan er echter niet voor instaan, dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.
2.6    Op de Website getoonde afbeeldingen zijn slechts niet-bindende aanduidingen van de betreffende zaken. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
2.7    EcoTools kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.8    EcoTools kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien EcoTools op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere Voorwaarden te verbinden.
2.9    Zodra Klant bij EcoTools een bestelling heeft geplaatst ontvangt Klant via e-mail een orderbevestiging. Op de orderbevestiging vindt Klant een overzicht van de bestelde zaken, inclusief de verzendkosten.
2.10    EcoTools houdt zich het recht voor een order zonder opgave van redenen te annuleren indien de bestelling incompleet is ingevuld.
2.11    Eventuele aanvullingen en wijzigingen aan de order kunnen kosteloos doorgevoerd worden, mits de wijziging door EcoTools schriftelijk is bevestigd en de order nog niet is verwerkt. Indien dit niet het geval is, behoudt EcoTools zich het recht voor de aanvullingen en wijzigen te weigeren dan wel extra kosten in rekening te brengen.
2.12    Indien Klant een of enige van zijn verplichtingen op grond van de met EcoTools gesloten Overeenkomst(en) niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt is Klant van rechtswege in verzuim. Als dan heeft EcoTools het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder dat EcoTools tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele aan EcoTools verder toekomende rechten.
2.13    Alle op de Website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen daarom geen rechten worden ontleend.
2.14    Aanbiedingen van EcoTools gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
2.15    EcoTools is bevoegd om bij uitvoering van de Overeenkomst gebruik te maken van derden.

Artikel 3. Prijzen
3.1    De bij de zaken genoemde prijzen zijn in euro's en exclusief BTW tenzij anders vermeld. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Zie hiervoor levering en retourneren op de Website voor verzendkosten. De administratie van EcoTools wordt, behoudens tegenbewijs, te allen tijde geacht een juiste weergave te geven van de gedane bestellingen, leveringen en betalingen.
3.2    EcoTools is niet verantwoordelijk voor eventuele invoer- of douaneheffingen, indien de bestelling naar een ander land dan Nederland wordt verstuurd. De Klant dient deze kosten zelf te betalen.
3.3    Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
3.4    Prijsverhogingen binnen drie (3) maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
3.5    Prijsverhogingen vanaf drie (3) maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien:
•    EcoTools dit bedongen heeft en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;
•    of de Klant de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
3.6    EcoTools kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 4. Betalingen
4.1    Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces op de Website.
4.2    Aan de bestelling van Klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van EcoTools.
4.3    Betaling dient in ieder geval te geschieden zonder korting of compensatie binnen dertig (30) dagen na factuurdatum.
4.4    Bij overschrijding van de betalingstermijn is Klant vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en is deze tevens vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door EcoTools is Klant een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en indien EcoTools zijn vordering ter incasso uitbesteedt, is Klant tevens de incassokosten verschuldigd, welke zullen worden berekend conform Rapport Voorwerk II, onverminderd de bevoegdheid van EcoTools om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
4.5    Indien Klant met enige betaling in gebreke is, is EcoTools gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende Overeenkomst en daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
4.6    Facturen worden overhandigd of toegezonden bij levering. De facturen vormen tevens het garantiebewijs voor Klant.
4.7    Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan EcoTools te melden.

Artikel 5. Levering
5.1    EcoTools zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van zaken.
5.2    Indien levering van een besteld artikel (of bepaalde maat) onmogelijk blijkt te zijn, kan EcoTools contact opnemen met de Klant om in overleg deze te vervangen door een ander artikel (of andere maat). Indien dit niet plaatsvindt of niet mogelijk is, wordt op de factuur vermeldt dat het artikel is uitverkocht. Indien er sprake is geweest van vooruitbetaling wordt hierbij tevens vermeld dat het betaalde bedrag terug wordt gestort op de rekening van de Klant.
5.3    Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af EcoTools.
5.4    Het risico van de zaken gaat op het moment van levering op Klant over.
5.5    EcoTools is niet aansprakelijk voor enigerlei schade tijdens of als gevolg van de bezorging ontstaan aan de zijde van de Klant of derden tenzij deze aantoont dat de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel opzet van de zijde van EcoTools.
5.6    De uiterste leveringstermijn is dertig (30) dagen na plaatsing van de bestelling/ontvangst van de betaling, behalve voor zover de vertraging niet aan EcoTools kan worden toegerekend. Bij bestelling van door EcoTools te leveren zaken dient de plaats van aflevering zo nauwkeurig mogelijk te worden omschreven. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt aflevering aan het adres dat Klant aan EcoTools heeft opgegeven.
5.7    Verzending zal (mits op voorraad) binnen vijf (5) werkdagen plaatsvinden. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk en mede afhankelijk van de beschikbaarheid van het betreffende artikel. Dit wordt duidelijk op de Website aangegeven.
5.8    Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. EcoTools kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de Website of op andere wijze kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
5.9    EcoTools is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging door een door EcoTools ingeschakelde vervoerder. Bij verzending naar adressen buiten Nederland dient rekening te worden gehouden met een langere vervoersduur.
5.10    Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk dertig (30) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. EcoTools zal in dat geval voor terugbetaling zorg dragen.
5.11    Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen worden voorbehouden. Bij grote afwijkingen in model, kleur en prijs wordt Klant vooraf ingelicht. Klant heeft dan de mogelijkheid de koopovereenkomst te ontbinden.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
6.1    Het eigendom van geleverde zaken gaat pas over, indien Klant al wat deze op grond van enige Overeenkomst aan EcoTools verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico van van de zaken gaat al op het moment van aflevering op Klant over.
6.2    Indien het verkochte geleverd is maar nog niet betaald, mag Klant het niet aan derden ter hand of ter beschikking stellen op grond van welke titel of welke benaming dan ook. Hieronder valt onder meer de (gedeeltelijke) overdracht van goederen in eigendom, (onder)pand of bezitloos pand
6.3    Bij verlies, diefstal, inbeslagneming e.d. van het verkochte is Klant verplicht, zolang geen integrale betaling heeft plaatsgevonden, dat binnen vierentwintig (24) uren na de ontdekking daarvan aan EcoTools te melden.
6.4    Door het simpele feit van niet nakoming of overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt Klant dadelijk een opeisbare boete tot het bedrag dat gelijk is aan de koopsom.
6.5    Lid 2 blijft buiten toepassing indien Klant een bedrijf uitoefent, waarbij het verkopen van het geleverde doel is.

Artikel 7. Reclames en retour
7.1    De Klant is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Indien de Klant zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient dit te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. de begeleidingsbon en onmiddellijk ter kennis van EcoTools te worden gebracht, dan wel dient de Klant dit binnen achtenveertig (48 )uur na ontvangst van de zaken EcoTools hiervan op de hoogte te stellen, gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging.
7.2    Overige reclames dienen per aangetekende brief binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de zaken aan EcoTools te worden gemeld.
7.3    Indien bovengemelde reclames niet binnen de daar genoemde termijnen aan EcoTools zijn kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.
7.4    Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde zaken, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de Overeenkomst.
7.5    EcoTools dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van EcoTools indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.
7.6    In alle gevallen geschiedt retourzending op een EcoTools te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage.
7.7    Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de Klant, tenzij EcoTools de reclame gegrond verklaart.
7.8    Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
7.9    Indien is aangetoond dat de zaken niet aan de Overeenkomst beantwoorden, heeft EcoTools de keuze de desbetreffende zaken tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe zaken dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren.
7.10    Het in artikel 11 bepaalde is hierbij tevens van toepassing.

Artikel 8. Herroepingsrecht
8.1    Het bepaalde in dit artikel is enkel van toepassing bij een Overeenkomst op afstand met een Consument.
8.2    Bij de aankoop van zaken heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het artikel door of namens de Consument.
8.3    Tijdens deze termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het artikel en de verpakking. Hij zal het artikel slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het artikel wenst te behouden. Indien hij van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het artikel met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan EcoTools retourneren, conform de door EcoTools verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
8.4    Indien de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
8.5    Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal EcoTools dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
8.6    EcoTools behoudt het recht om geretourneerde zaken (binnen of buiten de herroepingsperiode van zeven (7) werkdagen) te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer - het vermoeden bestaat dat - het artikel (geheel of gedeeltelijk) is beschadigd, de verpakking (geheel of gedeeltelijk) is beschadigd, gebruikt of door toedoen van de Klant is beschadigd.
8.7    Bij verzoek tot retournering dient vooraf per e-mail bij EcoTools melding gemaakt te worden van de naam van Klant, en het bestelnummer waaronder het artikel geleverd is. EcoTools zal daarna het retouradres aan Klant doorgeven. Niet aangemelde retourzendingen worden niet in behandeling genomen.
8.8    Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.
8.9    Restanten van zaken worden niet retour genomen.
8.10    Uitgesloten van het Herroepingsrecht zijn zaken:
•    die speciaal voor de Consument door EcoTools bij een derde worden besteld, dit zal aangegeven worden bij de betreffende zaken;
•    die door EcoTools tot stand zijn gebracht in overeenstemming met specificaties van de Consument;
•    die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
•    die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

Artikel 9. Communicatie
9.1    Klant en EcoTools komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige Overeenkomst tot stand komt, zodra aan de Voorwaarden in artikel 2 is voldaan. In het bijzonder ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van EcoTools zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs
9.2    Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en EcoTools, dan wel tussen EcoTools en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen Klant en EcoTools, is EcoTools niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van EcoTools.
9.3    EcoTools correspondeert met een Klant door middel van e-mail naar het door de Klant opgegeven e-mailadres en is niet gehouden zich bij een normale gang van zaken van andere communicatiemiddelen te bedienen.
9.4    Als gevolg van de afhankelijkheid van het internet en gezien zijn onzekere en soms onstabiele aard, is het mogelijk dat de Website van EcoTools niet altijd toegankelijk is. Hiervoor is EcoTools nimmer aansprakelijk.

Artikel 10. Overmacht
10.1    Onverminderd zijn overige toekomende rechten, heeft EcoTools in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Klant zal dit schriftelijk worden medegedeeld. EcoTools zal in dit geval niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2    Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop EcoTools geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor EcoTools niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van EcoTools worden daaronder begrepen. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
10.3    Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
10.4    Voor zover EcoTools ten tijde van het intreden van overmacht al gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is EcoTools gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 11. Garantiebepalingen
11.1    EcoTools garandeert dat het geleverde artikel beantwoordt aan de Overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
11.2    Voor gereedschappen geldt een maximale garantie van zes (6) maanden. Voor gereedschapsaccessoires en andere zaken wordt geen enkele garantie verleend, behoudens het in lid 10 van dit artikel gestelde en andere verplichtingen op grond van dwingend recht.
11.3    Voor door EcoTools geleverde zaken geldt verder uitsluitend de garantie, zoals deze door de leverancier/fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Een verzoek tot het verlenen van garantie wordt slechts door EcoTools in behandeling genomen indien dit verzoek binnen de geldende garantietermijn is ingediend. Tevens dient dit verzoek binnen veertien (14) dagen nadat de tekortkoming is geconstateerd of redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in overleg met EcoTools en in de originele verpakking.
11.4    Garantie wordt uitsluitend verleend op vertoon van de originele, door EcoTools aan de Klant afgegeven factuur.
11.5    Ieder recht op garantie vervalt indien:
•    De zaken inmiddels zijn be-of verwerkt;
•    Zonder toestemming van EcoTools door of namens de Klant wijzigingen in of reparaties aan de geleverde zaken zijn aangebracht;
•    Er sprake is van onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik van het geleverde artikel, waaronder wordt begrepen het nalaten van voorgeschreven of normaal onderhoud;
•    Het geleverde artikel wordt gebruikt voor andere doeleinden dan het bedoelde gebruik. Hierbij valt ook te denken aan professioneel gebruik. Onder professioneel gebruik wordt verstaan alle gebruik ten behoeve van een beroepsuitoefening, het veelvuldig gebruik of het gebruik voor commerciële doeleinden (b.v. vereniging, verkoopstand of kraam);
•    Professioneel gebruik is toegestaan en het artikel wordt gegarandeerd op juiste werking indien ‘geschikt voor professioneel gebruik’ (of vergelijkbare omschrijving) uitdrukkelijk is beschreven op de aankoopnota.
11.6    De kosten voor wijziging in of reparaties van de geleverde zaken die zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EcoTools door of namens de Klant zijn verricht, komen nimmer voor rekening van EcoTools.
11.7    Uitgesloten van garantie zijn de verzend, vracht, voorrij en rembourskosten voor het opsturen van het artikel. Dit geldt van EcoTools naar Klant evenals van het adres van Klant naar EcoTools.
11.8    Wanneer EcoTools een garantie heeft verstrekt, vallen in geen geval de gebreken daaronder die een gevolg zijn van normale slijtage, of van niet-inachtneming door de Klant van bedienings- en onderhoudsvoorschriften.
11.9    Het recht op vervanging komt Klant niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te herstellen.
11.10    Indien wederpartij Consument is, doen voornoemde leden niets af aan de rechten en vorderingen die Klant ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van EcoTools ten opzichte van EcoTools kan doen gelden op grond van dwingend consumentenrecht en/of de Overeenkomst op afstand.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1    EcoTools is slechts aansprakelijk voor directe schade aan de zijde van de Klant of derden indien en voor zover de schade het directe en onmiddellijke gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst door EcoTools of indien deze op grond van dwingendrechtelijke wetsbepalingen voor risico van EcoTools is.
12.2    De aansprakelijkheid van EcoTools in overeenstemming met het voorgaande lid is beperkt tot maximaal de aanschafprijs van de geleverde zaak, tenzij de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel met opzet van de zijde van EcoTools.
12.3    De aansprakelijkheid van EcoTools is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar in voorkomend geval.
12.4    De aansprakelijkheid van EcoTools voor schade aangaande dood of lichamelijk letsel is beperkt tot het bedrag dat op grond van de door EcoTools gesloten verzekeringsovereenkomst hiervoor wordt uitgekeerd.
12.5    De Klant heeft zich in kennis gesteld van de waarschuwingen, gebruiksaanwijzingen en/of veiligheidsvoorschriften met gezondheidsrisico’s van de betreffende zaken, waaraan Klant verplicht is zich aan te houden.
12.6    EcoTools aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien Klant en de personen die Klant direct of indirect van de zaak gebruik laat maken zaken, zich niet houden aan de waarschuwingen, gebruiksaanwijzingen en/of veiligheidsvoorschriften waaraan Klant en de gebruiker verplicht is zich aan te houden.
12.7    EcoTools is niet aansprakelijk voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten van de in catalogi of andere documentatie van EcoTools opgenomen gegevens.
12.8    Klant vrijwaart EcoTools tegen vorderingen uit welken hoofde ook ten opzichte van EcoTools van een derde, die stelt schade te hebben geleden door een artikel dat Klant bij EcoTools heeft besteld, tenzij Klant aantoont dat EcoTools voor die schade op grond van dwingend recht aansprakelijk is.
12.9    In geen geval zal EcoTools aansprakelijk zijn voor enige vorm van indirecte schade, waaronder mede te begrijpen stagnatieschade, bedrijfsschade en gevolgschade, zelfs indien EcoTools in kennis is gesteld van een mogelijk optreden van dergelijke indirecte schade.
12.10    De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door EcoTools ter uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.
12.11    Het is mogelijk dat EcoTools op de Website internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. EcoTools is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
12.12    Na verloop van twaalf (12) maanden te rekenen vanaf de dag van levering, vervalt ieder recht van Klant tegenover EcoTools voor schade ontstaan door eventuele tekortkomingen en/of fouten van EcoTools.

Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten
13.1    Klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door EcoTools geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
13.2    EcoTools garandeert niet dat de aan Klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel eigendomsrecht van derden.
13.3    Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de zaken en/of met betrekking tot de Website berusten bij EcoTools, zijn toeleveranciers of andere rechthebbenden.
13.4    Het is Klant niet toegestaan gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming EcoTools, zijn toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het artikel zelf.

Artikel 14. Persoonsgegevens
14.1    Persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van EcoTools opgeslagen om de bestellingen te verwerken.
14.2    Klant heeft op elk moment het recht EcoTools te vragen wat voor gegevens in de database aanwezig zijn en deze te veranderen of te  verwijderen. EcoTools kan de veiligheid van de persoonlijke gegevens van de Klant die via het internet zijn verzonden niet garanderen, aangezien de mogelijkheid bestaat dat deze persoonlijke gegevens onderschept kunnen worden. Hiervoor kan EcoTools op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden.
14.3    Als Klant zich op de Website van EcoTools inschrijft, verplicht Klant zich tot het geven van de juiste informatie. Het doorgeven van valse informatie gaat in tegen de Voorwaarden op de Website. Het niet verstrekken van gegevens die worden gevraagd tijdens de bestelling en die noodzakelijk zijn voor het verwerken en verzenden van de bestelling, het opmaken van facturen en het in werking stellen van de garantie, leidt tot het annuleren van de bestelling. Dit onverminderd het recht van EcoTools op schadevergoeding.
14.4    Indien Klant toestemming geeft voor verwerking van zijn gegevens voor gemakkelijke verwerking van nieuwe bestellingen en voor het kunnen vernemen van aanbiedingen en andere commerciële mededelingen die EcoTools voor Klant nuttig acht, zullen zijn gegevens worden opgenomen in een centraal bestand van EcoTools en zullen die daarvoor worden gebruikt. Alleen EcoTools kan Klant e-mail versturen in het kader van promotionele activiteiten, voor zover Klant daarmee instemt. Klant kan te allen tijde zijn toestemming respectievelijk aanmelding voor bijvoorbeeld de nieuwsbrief ongedaan maken. Afmelden is online mogelijk via de e-mail. EcoTools neemt altijd het pivacy beleid in acht bij het verwerken van persoonsgegevens. 

Artikel 15. Klachten
15.1    Klachten dienen per e-mail gemeld te worden aan EcoTools met duidelijke uiteenzetting van de klacht. EcoTools probeert dan redelijkerwijs samen met Klant tot een oplossing te komen. Voor omruilen / vervangen gelden verder de punten genoemd bij de artikelen 7 en 8.
15.2    EcoTools beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht in overeenstemming met deze klachtenprocedure.
15.3    Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen veertien (14) dagen na ontstaan van de klacht, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij EcoTools.
15.4    Bij EcoTools ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien (14) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door EcoTools binnen de termijn van veertien (14) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
15.5      Een klacht over een product, dienst of de service van EcoTools BV kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Stichting Webshop keurmerk (https://www.keurmerk.info/nl/consumenten/klacht/). De klacht wordt dan zowel naar EcoTools BV als naar Stichting Webshop Keurmerk gestuurd. 
15.6      Webshop Keurmerk zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindig of de webshop door Webshop Keurmerk is geschorst of geroyeerd.
15.7      Een geschil wordt door Webshop Keurmerk slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
15.8      Uiterlijk twaalf maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij Webshop Keurmerk aanhangig te worden gemaakt.
15.9      Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage )
15.10    Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de bepalingen van de artikelen 11 en 12.

Artikel 16. Veiligheidsvoorschriften
16.1    Niet alle door EcoTools geleverde zaken voldoen aan Europese (veiligheids)richtlijnen, zijn CE-gemarkeerd of mogen voor professionele doeleinden gebruikt worden doordat deze niet voldoen aan ARBO-wetgeving en richtlijnen.
16.2    EcoTools zal voornoemde bijzonderheden uitdrukkelijk vermelden bij de betreffende zaken en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welk gebruik dan ook van de betreffende zaken. Deze zaken worden altijd voor eigen risico gebruikt!
16.3    EcoTools levert enkel CE-gemarkeerde zaken bij productgroepen waar dit verplicht voor is gesteld.

Artikel 17. Nederlands Recht en bevoegde rechter
17.1    Op elke door EcoTools gesloten Overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing
17.2    Alle geschillen tussen EcoTools en Klant die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen worden voorgelegd aan de op grond van de wet bevoegde rechter.
17.3    Voormelde bepalingen zijn tevens van toepassing indien aan een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij daar woonplaats heeft. De eventuele toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 18. Vindplaats en wijziging Voorwaarden
18.1    Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30241466 en zullen door EcoTools op verzoek kosteloos worden toegezonden. Tevens zijn deze Voorwaarden te downloaden en op te slaan via de Website.
18.2    Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de Klant.
18.3    EcoTools behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van al gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging via de Website en/of e-mail. Voor het geval Klant niet wenst in te stemmen met deze wijzigingen en de Overeenkomst loopt nog, heeft deze het recht de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van tien (10) dagen tegen de datum waarop de wijzigingen in werking treden.
18.4    De Nederlandse tekst van deze Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Artikel 19. Identiteit van EcoTools
De onderneming wordt gedreven door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EcoTools BV, gevestigd aan de Hagenaar 3, 3961NP Wijk bij Duurstede. Bereikbaar op werkdagen van 08.30 - 12.00/13.00 - 16.30 uur op het telefoonnummer 0343-593111, faxnummer 0343-593393 of op het mailadres info@ecotools.nl. EcoTools is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54733715.