Boor- en snijolie 1 liter

Artikelnr: BSO1L

Productinformatie

Boor- en snijolie 1 liter

Niet-emulgeerbare snijolie. Puur, ongemengd gebruiken. Geschikt voor alle complexe metaalbewerkingen zoals draadsnijden, zagen, frezen en dieptrekken.

Veiligheidsvoorschriften
Kan dodelijk ziujn als de stof bijhet inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen, Voorkom lozing in het milieu. Na inslikken: onmiddelijk een arts/antigifcentrum benaderen. GEEN braken opwekken.